ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавне набавке 15.12.2014.

Наручилац: ,,Дом културе Пирот’’ Пирот
Адреса: Српских Владара 77
Место: Пирот
Број:01-685/1-2014
Датум: 15.12.2014.г.

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку мале вредности, за набавку радова:
Улазна врата у Дом Културе за ,,Дом Културе Пирот’’ за 2014.год
редни број набавке 08/14-Р

 

Наручилац: ,,Дом културе Пирот’’ Пирот, Српских Владара 77 , 18300 Пирот, www.dkpirot.rs.
Врста наручиоца: Установа

Уговорена вредност: 690.000,00 динара.

Предмет јавне набавке је Улазна врата у Дом Културе за ,,Дом Културе Пирот’’ за 2014.год за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту“.

Опис предмета јавне набавке Улазна врата у Дом Културе за ,,Дом Културе Пирот’’ за
2014.год за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту, назив и ознака из општег речника набавке.
– 44221200 – Улазна врата
Критеријум за доделу уговора је „најниже понуђена цена“.

Број примљених понуда: 1 (једна)

Највиша понуђена цена: 690.000,00 динара
Најнижа понуђена цена: 690.000,00 динара
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 690.000,00 динара
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 690.000,00 динара

Датум доношења одлуке о додели уговора:15.12.2014 године

Датум закључења уговора: 15.12.2014 године.

Основни подаци о понуђачу: САБИГО ДОО- Пирот, Ул: Јована Цвијића бр.7, 18300 Пирот.

Период важења уговора: 1 (једна) година.

,,Дом културе Пирот’’ Пирот
Директор

___________________________
Мишко Ћирић